Nội dung sinh hoạt phong phú và đa dạng muôn sắc màu thể hiện đậm nét qua mỗi chủ điểm của từng tháng nhằm khắc sâu ở học sinh những thông điệp...